ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเบื้องต้น

0 Comments
โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ บิ้ ว อิน

ในปัจจุบันตาม พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อต้องการให้การประกอบกิจการโรงงานได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น ทั้งโรงงานขนาดเล็กไปจนโรงงานขนาดใหญ่จะประกอบกิจการง่ายขึ้นและได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน จะต้องรู้เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

วิธีการและเอกสารในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4 นั้น สามารถติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแต่เขตจังหวัดที่ตั้งของโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน โดยทำการข้อคำแนะนำเพิ่มเติมด้านเอกสารและวิธีการดำเนินการขอ เพื่อความราบรื่นในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4 

สถานที่การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

 • สำหรับโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือยื่นออนไลน์ ได้ที่ http://dsapp.diw.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
 • สำหรับโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ในต่างจังหวัด ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนั้นๆ

รายการเอกสารสำหรับขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 เอกสารที่ต้องเตรียมเป็นหลักฐานการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) มีดังนี้

 • คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • เอกสารแสดงการมีสิทธิ์ใช้ที่ดิน เช่น สำเนาโฉนด  
 • แบบแปลนแผนผังอาคารโรงงาน ลงนามรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุม
 • แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร รับรองความปลอดภัยโดยวิศวกร
 • สำเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง
 • ขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด เช่น รายงานประเมินความเสี่ยง เป็นต้น

ขั้นตอนในพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

หลังจากที่ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลในคำขอและเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ขั้นต่อไปคือการยื่นเอกสารกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามจังหวัดที่ตั้งของโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ส่วนขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินนั้นใช้เวลาประมาณ 30 วัน โดยมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 • ผู้ประกอบกิจการจะต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ
 • เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง
 • เจ้าหน้าตรวจสอบและพิจารณาการประกอบกิจการ กระบวนการผลิต ทำเลที่ตั้ง การป้องกันเหตุเดือนร้อนรำคาญ และการบำบัดมลพิษ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ประกอบการ หากอนุมัติจึงดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 หรือหากไม่อนุมัติผู้ประกอบการมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งสิทธิอุทธรณ์ต่างๆ จะมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือแจ้งไม่อนุมัตินั่นเอง

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและรายการเอกสารในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินไม่มากก็น้อย