อบรม จป บริหาร อบรมแล้วได้อะไร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง

0 Comments
อบรม จ ป บริหาร

การอบรม จป บริหาร คือ การอบรมด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โดยหลักๆ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายด้านความปลอดภัย เทคนิคการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พร้อมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ จป บริหารอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรการอบรม จป บริหารเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างถูกต้อง โดยอบรมเป็นอะไรนะเวลา 12 ชั่วโมง

เมื่อผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารแล้วจะสามารถนำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยเสนอต่อนายจ้างและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดรวมถึงอุบัติเหตุในการทำงานได้ นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนจะสามารถควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการได้ในทุกๆระดับ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหารแล้ว ไม่เพียงแต่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารหรือ จป บริหารได้เท่านั้นแต่ยังสามารถสมัครงานตำแหน่งคณะกรรมการความปลอดภัยในการคำนานหรือคปอ สามารถเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานได้ รวมถึงทำงานในหน่วยงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ด้วย สถาบันนี้เรียกสั้นๆ ว่า สสปท. เป็นสถาบันที่ผู้ผ่านการอบรม จป บริหารทุกคน ใฝ่ฝันอยากเข้าทำงานที่นี่เพราะเป็นหน่วยงานที่ใหญ่และมีความมั่นคง นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งหลายฝ่ายงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานวิชาการที่ดูแลเกี่ยวกับด้านการพัฒนาความรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่าย ไม่ว่าขายไหน ผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหารแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสมัครเข้ารับตำแหน่งนั้นได้ทั้งสิ้น

หลายๆ คนสงสัยว่ากิจการหรือภาคธุรกิจใดบ้างที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับบริหาร ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549  ซึ่งมีการบังคับให้กิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดให้มี จป บริหาร หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่ามีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัยฯ ยกตัวอย่างเช่น กิจการเหมืองแร่ การผลิต ซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง งานขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ห้างสรรพสินค้าสถานพยาบาล สถาบันทางการเงิน สถานบันเทิง ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ ทุกคนคงรู้แล้วว่าอบรม จป บริหารคืออะไร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง รวมถึงผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหารสามารถเข้ารับตำแหน่งใดได้บ้าง อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเข้ารับการอบรม จป บริหารได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นพนักงานระดับบริหาร เช่น ผู้จัดการโรงงาน กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ เป็นต้น