อบรม จป บริหาร อบรมแล้วได้อะไร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง

0 Comments
อบรม จ ป บริหาร

การอบรม จป บริหาร คือ การอบรมด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โดยหลักๆ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายด้านความปลอดภัย เทคนิคการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พร้อมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ จป บริหารอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หลักสูตรการอบรม จป บริหารเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างถูกต้อง โดยอบรมเป็นอะไรนะเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารแล้วจะสามารถนำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยเสนอต่อนายจ้างและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดรวมถึงอุบัติเหตุในการทำงานได้ นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนจะสามารถควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการได้ในทุกๆระดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหารแล้ว ไม่เพียงแต่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารหรือ จป บริหารได้เท่านั้นแต่ยังสามารถสมัครงานตำแหน่งคณะกรรมการความปลอดภัยในการคำนานหรือคปอ สามารถเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานได้ รวมถึงทำงานในหน่วยงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ด้วย สถาบันนี้เรียกสั้นๆ ว่า สสปท. เป็นสถาบันที่ผู้ผ่านการอบรม จป บริหารทุกคน ใฝ่ฝันอยากเข้าทำงานที่นี่เพราะเป็นหน่วยงานที่ใหญ่และมีความมั่นคง นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งหลายฝ่ายงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานวิชาการที่ดูแลเกี่ยวกับด้านการพัฒนาความรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่าย ไม่ว่าขายไหน ผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหารแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสมัครเข้ารับตำแหน่งนั้นได้ทั้งสิ้น หลายๆ คนสงสัยว่ากิจการหรือภาคธุรกิจใดบ้างที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับบริหาร ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549  ซึ่งมีการบังคับให้กิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดให้มี จป […]