ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเบื้องต้น

0 Comments
โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ บิ้ ว อิน

ในปัจจุบันตาม พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อต้องการให้การประกอบกิจการโรงงานได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น ทั้งโรงงานขนาดเล็กไปจนโรงงานขนาดใหญ่จะประกอบกิจการง่ายขึ้นและได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน จะต้องรู้เบื้องต้น ดังต่อไปนี้ วิธีการและเอกสารในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4 นั้น สามารถติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแต่เขตจังหวัดที่ตั้งของโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน โดยทำการข้อคำแนะนำเพิ่มเติมด้านเอกสารและวิธีการดำเนินการขอ เพื่อความราบรื่นในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4  สถานที่การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  สำหรับโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือยื่นออนไลน์ ได้ที่ http://dsapp.diw.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f สำหรับโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ในต่างจังหวัด ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนั้นๆ รายการเอกสารสำหรับขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 เอกสารที่ต้องเตรียมเป็นหลักฐานการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) มีดังนี้ คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน […]